Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Specjalizacje

Zakres usług

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, gwarantując jednocześnie najwyższy standard świadczonych usług. Kancelaria doradza w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych specjalizacji:

Prawo farmaceutyczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego i life science, a w skład naszego zespołu wchodzą współautorzy pierwszego w Polsce komentarza do ustawy prawo farmaceutyczne.
Prowadzimy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, dotyczących m.in. reklamy i promocji leków, reklamy aptek, badań klinicznych, rejestracji i dystrybucji, importu równoległego produktów leczniczych, refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, obrotu hurtowego i detalicznego oraz w pozostałych kwestiach istotnych dla branży farmaceutycznej. Świadczymy doradztwo w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać poszczególne podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym.
Posiadamy także unikalne doświadczenie w sprawach, które łączą zagadnienia farmaceutyczne i patentowe (wyłączność danych rejestracyjnych, patenty farmaceutyczne, SPC). Prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów patentowych.
Specjalizujemy się również w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa farmaceutycznego, przykładowo umów licencji, umów przeniesienia praw IP, umów dystrybucyjnych, ramowych umów sprzedaży, umów faktoringowych.

Prawo żywnościowe

Profesjonalnie doradzamy konsumentom i odpowiadamy na nowe potrzeby producentów w zakresie problematyki związanej z prawem żywnościowym.
Prowadzimy postępowania przed organami właściwymi w zakresie zgłoszeń produktów żywnościowych, m.in. przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organami nadzoru.
Doradzamy w zakresie problematyki suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, prawidłowego oznakowania produktów spożywczych, oświadczeń zdrowotnych i oświadczeń żywnościowych, reklamy żywności, oraz odpowiedniej kwalifikacji produktów żywnościowych (tzw. produktów granicznych).

Wyroby medyczne

W ramach prowadzonej praktyki doradzamy Klientom w zakresie prawa wyrobów medycznych. Braliśmy udział w wielu projektach dotyczących wprowadzania do obrotu, reklamy i dystrybucji wyrobów medycznych. Opiniowaliśmy również zgodność polskich regulacji z prawem wspólnotowym oraz analizowaliśmy wpływ nowej ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r. na obowiązki uczestników rynku. Pomagamy w kwestiach związanych z oznakowaniem, spełnieniem wymagań zasadniczych oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów medycznych, w tym dotyczących zgłoszeń i powiadomień do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Kosmetyki

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa kosmetycznego. Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących wprowadzania do obrotu, prawidłowego oznakowania oraz reklamy produktów kosmetycznych. W obszarze prowadzonej praktyki, pomagamy naszym Klientom w zakresie kwalifikacji tzw. produktów z pogranicza.

Ochrona zdrowia/prawo medyczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży medycznej. Nasi prawnicy to uznani eksperci, doskonale znający uwarunkowania prawne działania publicznych i prywatnych podmiotów medycznych.

Naszych klientów wspieramy w zakresie:

 • rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych,
 • tworzenia ram prawnych współpracy z personelem medycznym,
 • udziału w postępowaniach przed NFZ (konkursy ofert, postępowania kontrolne),
 • weryfikacji legalności zarządzeń Prezesa NFZ oraz określenia możliwości zakwestionowania ich mocy prawnej,
 • sporów sądowych przeciwko NFZ (o zwrot kwot pieniężnych zakwestionowanych w toku kontroli oraz o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limity umowne),
 • sporów sądowych dotyczących błędów w sztuce medycznej (przed sądem jak i komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych),
 • obsługi prawnej badań klinicznych.

Znaki towarowe

Reprezentujemy Klientów we wszelkich rodzajach spraw dotyczących egzekwowania praw ze znaków towarowych, w szczególności w zakresie ochrony przed naruszeniami. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zgłoszeń wszelkiego rodzaju znaków towarowych, w tym np. nazw i logo firm, a także nietypowych znaków towarowych, czyli dla przykładu znaków będących kolorami albo stanowiących postać opakowania lub produktu. Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego firma chce zlecić profesjonaliście, może w tym pomóc właśnie rzecznik patentowy. Zastrzeżenie nazwy firmy oraz rejestracja logo przedsiębiorstwa jest bowiem niewykle ważną kwestią zapewniającą ochronę prawną jej wizerunku. Zgłoszenie znaku towarowego obowiązkowo wymaga szczegółowego określenia wykazu towarów i usług, które zgłaszający chciałby tym znakiem chronić. Wybór pozycji w wykazie musi być jednak przemyślany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie Patentowym RP nie ma już możliwości dopisania do niego jakichkolwiek pozycji. W sporządzeniu takiego wykazu towarów i usług do zgłoszenia znaku towarowego pomaga naszym Klientom doświadczony zespół wyspecjalizowanych prawników oraz rzeczników patentowych.
Doradzamy w wyborze strategii ochrony znaków towarowych naszych Klientów, a następnie prowadzimy badania zdolności rejestracyjnej oznaczeń oraz badania due diligence z zakresu własności intelektualnej. Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie procesu rejestracji znaków towarowych, w tym zgłoszeń znaków towarowych w systemie krajowym (Urząd Patentowy RP - UPRP), wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - EUIPO, dawniej OHIM) oraz międzynarodowym (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - WIPO). Co ważne, wraz z wejściem w życie w dniu 23 marca 2016 r. rozporządzenia nr 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego Urząd Harmoniacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) przekształcił się w Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy stał się znakiem towarowym Unii Europejskiej.
Poprzez współpracę z zagranicznymi kancelariami prawnymi jesteśmy w stanie przeprowadzić zgłoszenie i rejestrację znaku towarowego na całym świecie.
W celu zapewnienia właściwej ochrony znaków towarowych znajdujących się w portfolio naszych Klientów, sporządzamy badania okresowe i monitorujemy rejestracje oznaczeń podobnych (tj. wykonujemy tzw. monitoringi i raporty zagrożeń).
Zespół Kancelarii posiada długoletnie doświadczenie z zakresu wyceny znaków towarowych, projektów, technologii, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej. Dokonujemy także wycen marek, zarówno produktów, jak i firm.
Partnerem Zarządzającym i Założycielem Kancelarii KONDRAT i Partnerzy jest Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy i Adwokat dr Mariusz Kondrat, który jest autorem wielu publikacji oraz prelegentem licznych konferencji z dziedziny prawa własności przemysłowej, w tym przede z zakresu zgłoszeń znaków towarowych. Zgłoszenie znaku towarowego jest kluczowe w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zależy na zastrzeżeniu nazwy i logo firmy, dlatego też naszym klientom w takich sytuacjach z pomocą przychodzą nasi rzecznicy patentowi.

Patenty

Spory patentowe są zazwyczaj niezwykle skomplikowane - dla ich skutecznego prowadzenia konieczne są kompetencje z zakresu prawa materialnego i procesowego, jak również głęboka wiedza naukowa.
Jako kancelaria patentowa posiadamy doświadczony zespół prawników i rzeczników patentowych (w tym także europejskich rzeczników patentowych), będących specjalistami z dziedziny chemii i techniki, jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną ochronę patentową naszych klientów na każdej z tych trzech wzajemnie uzupełniających się płaszczyzn. Prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów patentowych.
Nasi rzecznicy patentowi (posiadający zarówno wykształcenie prawne jak i chemiczne i techniczne) świadczą także kompleksową obsługę patentową. Przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) oraz dokumentację konieczną do zgłoszenia wynalazku za granicą w systemie międzynarodowym (PCT). Dokonujemy walidacji patentów europejskich w Polsce. Przeprowadzamy również badania czystości patentowej wynalazków, czyli badanie patentowe mające na celu uniknięcie naruszeń cudzych praw wyłącznych. Badanie zdolności patentowej przez Urząd Patentowy wymaga ustalenia w pierwszej kolejności, czy zgłoszone rozwiązanie może być uznane za wynalazek.
Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie, za pośrednictwem których monitorujemy zarówno postępowanie w zakresie uzyskania patentu, jak i terminy do uiszczenia opłat należnych z tytułu ochrony patentowej, na rzecz zagranicznych urzędów patentowych.
Specjalizujemy się także w wycenie własności intelektualnej, w szczególności patentów. Wyceniamy m.in. patenty i rozwiązania technologiczne z zakresu medycyny, budownictwa, elektroniki.

Wzory przemysłowe

Zapewniając skuteczną ochronę zewnętrznych postaci produktów i ich opakowań, pomagamy Klientom uzyskać i utrzymać ich pozycję na rynku. W celu pełnego zabezpieczenia marek i pomysłów Klientów, w naszym podejściu uwzględniamy nie tylko wzory przemysłowe, ale także niestandardowe znaki towarowe i prawa autorskie.
W ramach praktyki z zakresu wzorów przemysłowych wykonujemy badania dostępności wzoru, przygotowujemy i składamy wnioski o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP, w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), oraz w ramach Porozumienia Haskiego, oraz prowadzimy postępowania rejestracyjne.
Po uzyskaniu wzoru przemysłowego, reprezentujemy Klientów we wszelkich rodzajach spraw dotyczących egzekwowania ich praw, wykorzystując nasze doświadczenie na gruncie prawa polskiego i Wspólnotowego.

Nowe technologie

Coraz większa część działalności naszych klientów prowadzona jest za pośrednictwem internetu i wymaga wsparcia informatycznego.
W związku z tym, Kancelaria zajmuje się przygotowaniem i negocjowaniem umów IT, w szczególności umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów serwisowych, umów kolokacji oraz innych umów których przedmiotem jest oprogramowanie i infrastruktura komputerowa. Doradzamy naszym Klientom w zakresie handlu elektronicznego, marketingu internetowego, zgodności kampanii marketingowych prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych z ich regulaminami. Przygotowujemy i weryfikujemy także regulaminy serwisów internetowych.
W zakresie spraw spornych reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach związanych z nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej w internecie. Prowadzimy postępowania dotyczące ochrony nazw domen internetowych i cybersquattingu, także przed Sądem Polubownym PIIT oraz Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej, zajmującym się rozstrzyganiem sporów dotyczących domen .eu.

Nieuczciwa konkurencja

Nie każdy składnik majątku przedsiębiorstwa może być chroniony za pomocą praw wyłącznych. Jednocześnie, często właśnie ten nie chroniony znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi lub patentami aspekt działalności ma dla naszych Klientów kluczowe znaczenie.
Aby należycie chronić interesy naszych Klientów w powyższym zakresie, posiadamy głęboką znajomość i bogate doświadczenie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie pasożytniczych lub wprowadzających w błąd oznaczeń, nazw, działań marketingowych, wprowadzającej w błąd lub sprzecznej z dobrymi obyczajami reklamy, niedozwolonej reklamy porównawczej, lokowania produktów. Reprezentowaliśmy wielu naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.
Dbamy również o to, aby działania naszych Klientów były zgodne z zasadami określonymi w prawie konkurencji, i pomagamy opracowywać skuteczne strategie ochrony ich tajemnic handlowych.

Spory sądowe

Prowadzimy postępowania sądowe, w szczególności w sprawach należących do głównych obszarów działalności Kancelarii, takich jak prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, prawo farmaceutyczne, czy też prawo autorskie. Reprezentujemy naszych Klientów również przed sądami polubownymi, w tym m.in. przed Sądem Polubownym do Spraw Domen Internetowych przy Krajowej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawach, w których rejestracja domen internetowych narusza prawa osób trzecich (cybersquatting, typosquatting, piractwo domenowe).

Prawo autorskie

Prawo autorskie, jako dziedzina prawa własności intelektualnej, pozostaje w głównym obszarze działalności Kancelarii.
Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego na rzecz przedsiębiorców, oraz innych podmiotów, w tym agencji reklamowych i artystów. W szczególności sporządzamy i opiniujemy umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, umowy dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych czy też umowy o wykorzystanie wizerunku.
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.

Umowy

W ramach świadczonych usług sporządzamy i opiniujemy umowy cywilnoprawne funkcjonujące zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym, w tym m.in. umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw własności przemysłowej, umowy dystrybucyjne, ramowe umowy sprzedaży, umowy faktoringowe, umowy joint venture.
Ponadto doradzamy Klientom przy wyborze optymalnych rozwiązań umownych oraz prowadzimy negocjacje kontraktowe. Doświadczenie wynikające z przygotowywania i opiniowania setek umów pozwala nam zaproponować naszym Klientom najkorzystniejsze zapisy oraz zminimalizować wynikające z nich ryzyka.

Transakcje handlowe, fuzje i przejęcia

Doradzamy w zakresie planowania i przeprowadzania transakcji handlowych, w szczególności dotyczących podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Świadczymy pomoc w zakresie przeprowadzania fuzji, przejęć i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Nasze usługi obejmują w szczególności tworzenie strategii przejęcia spółek, przeprowadzanie badań due diligence, reprezentację podczas negocjacji z instytucjami finansowymi, sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych, doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, wdrażanie nowego ładu korporacyjnego.

Kompleksowa obsługa firm i projektów biznesowych

Prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną firm, fundacji i stowarzyszeń – obejmującą implementację i zachowanie ładu korporacyjnego, kompleksową analizę działalności przedsiębiorców uwzględniającą m.in. sprawy rejestrowe, zmiany umów i statutów, sprawy osobowe i pozostałe kwestie korporacyjne. Sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe związane z działalnością prowadzoną przez naszych Klientów, a także obsługę firm jako zakładów pracy.
Nasze usługi obejmują w szczególności sporządzanie szczegółowego planu i harmonogramu działania oraz przygotowywanie alternatywnych rozwiązań prawnych i biznesowych, lokalizowanie i szacowanie ryzyk prawnych, koordynacja działań podejmowanych przez pracowników Klienta lub przeprowadzenie ewentualnych szkoleń, due diligence, doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych, reprezentowanie Klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami finansującymi realizację projektu, kontrahentami, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi, wsparcie w zakresie sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji całości procesu realizacji projektu.

Postępowania administracyjne

Prowadzimy postępowania administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej, w szczególności przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi, przed Ministrem Zdrowia w zakresie refundacji, oraz przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskim Urzędem Patentowym w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej.

Ochrona Danych Osobowych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kwestii związanych z ochroną danych osobowych. W obszarze praktyki pozostaje w szczególności:
• Konsultacja dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych osobowych,
• Sporządzanie projektów umów dotyczących powierzania danych osobowych,
• Opracowywanie oraz wdrażanie polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa oraz plików cookies,
• Prowadzenie postępowań przed Generalnym Inspektorem Danych Osobowych na każdym etapie.

Prawo pracy

Doradzamy pracodawcom i pracownikom w sprawach z zakresu prawa pracy.
Oferujemy bieżącą obsługę, w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, oświadczeń pracodawcy w przedmiocie rozwiązania umowy o parę;
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy; – reprezentowanie i wsparcie pracodawców w negocjacjach warunków zatrudnienia i poszczególnych postanowień umów z pracownikami lub kandydatami na pracowników;
 • kompleksowe wsparcie prawne w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w szczególności w zakresie konieczności przeprowadzenia przez pracodawcę zwolnień objętych reżimem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem w sprawie zwolnień grupowych obejmującej w szczególności konsultacje ze związkami zawodowymi, pisma rozwiązujące z pracownikiem umowę o pracę;
 • reprezentowanie pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych, a także w sporach pozasądowych (w tym w postępowaniach mediacyjnych) w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy; o zapłatę wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy, dyskryminację oraz mobbing, w postępowaniach o zapłatę wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy;
 • zapewniamy bieżące wsparcie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP oraz ZUS;
 • sporządzamy opinie prawne w zakresie bieżącego stosowania przez pracodawców kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego (w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych);
 • zapewniamy obsługę prawną w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • na bieżąco informujemy pracodawców z którymi współpracujemy o planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i dostosowujemy wszelkie regulaminy i dokumenty do tych zmian;
 • prowadzimy szkolenia dla wybranych grup pracowników;
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne i doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w procesach due diligence; – przejęciach zakładów pracy.

Wyróżnienia

Kontakt

 • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
 • Email: biuro@kondrat.pl
 • Telefon: +48 (22) 831 12 34
 • Fax: +48 (22) 357 98 63