Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version

Marcin Kopczyński

Marcin Kopczyński ukończył studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Obecnie jest uczestnikiem studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz RSM Erasmus University jako instytucję walidującą. Ukończył studia w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzania. Kontynuował naukę na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej, wymagane do realizowania zadań audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego. Jest audytorem systemu zarządzania bezpieczeństwem wg. normy ISO 27001.

Przez kilka lat pracował jako audytor wewnętrzny w bankach realizując audyty związane z bezpieczeństwem informacji oraz działalnością operacyjną. Pełnił w latach 2010-2015 funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji Spółce Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. będącego drugim przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, zatrudniającym około 2.500 pracowników. Obecnie zarządza komórką bezpieczeństwa informacji w Spółce PKP CARGO S.A. oraz pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w powyższej spółce giełdowej, zatrudniającej 18.000 pracowników. W ramach wdrożenia rozporządzenia RODO uczestniczy w pracach zespołu wdrożeniowego w Grupie PKP oraz przewodniczy zespołowi w PKP CARGO S.A. 

Publikuje teksty naukowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa w transporcie oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa (M. Kopczyński, Bezpieczeństwo pasażerów w kontekście zmian na rynku przewoźników kolejowych, „Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej", nr 2(6)2015, Warszawa, wyd. AON oraz M. Kopczyński, Pasażerski transport kolejowy jako podmiot pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, „Wiedza obronna. Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej”, nr 1-2 2017, Warszawa, wyd. TWO).

 

Dodatkowe informacje


Wyróżnienia

Kontakt

  • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  • Email: biuro@kondrat.pl
  • Telefon: +48 (22) 831 12 34
  • Fax: +48 (22) 357 98 63