Kancelaria: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa, Tel.: (22) 831 12 34
Polish version English Version German version Russian Version Chinese Version
środa, 11 styczeń 2017

Kancelaria KONDRAT nawiązała współpracę z Business Centre Club

Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria KONDRAT i Partnerzy nawiązała współpracę z Business Centre Club. Tym samym, prawnicy z Kancelarii KONDRAT dołączyli do grona ekspertów Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.

Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego i jako związek pracodawców uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC.

BCC wyraża opinię przedsiębiorców w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, w sprawach objętych zakresem zadań organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa oraz rozpatruje sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami.

W ramach działań na rzecz dialogu społecznego związek pracodawców BCC reprezentuje przedsiębiorców w wojewódzkich i powiatowych Radach Zatrudnienia, Radzie Ochrony Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, Naczelnej Radzie Zatrudnienia, Radzie Statystyki, Radzie Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Komitetach Monitorujących poszczególne Programy Operacyjne (funkcjonujące w latach 2007-2013), które działają jako niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym.

BCC jest inicjatorem Forum Dialogu, płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski. Forum Dialogu skupia środowiska gospodarcze, naukowe, dziennikarskie, prawnicze, lekarskie i studenckie, reprezentujące 25 ogólnopolskich organizacji składających się z 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli.

BCC jest organizacją międzynarodową, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa. Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm.

Do grona ekspertów BCC z Kancelarii KONDRAT dołączyli:

 • Mariusz Kondrat – dr nauk prawnych, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy i adwokat. Od kilkunastu lat jest czynnie zaangażowany w tworzenie i interpretowanie prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej. W BCC będzie pełni rolę eksperta ds. prawa farmaceutycznego i własności przemysłowej.
  Więcej informacji: http://www.bcc.org.pl/Profil-eksperta.3175+M5645c88ff69.0.html
 • Ewa Niesiobędzka-Krause – rzecznik patentowy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed właściwymi krajowymi oraz międzynarodowymi organami z zakresu znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych. Doradza, sporządza umowy i opinie prawne w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z zakresu zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Prowadzi sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym zwłaszcza dotyczących zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Prowadzi szkolenia dotyczące prawnej ochrony znaków towarowych oraz wynalazków. Ukończyła studia prawnicze i aplikację rzecznikowską w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW. W BCC będzie pełniła rolę ekspertki ds. patentów i innowacji.
  Więcej informacji: http://www.bcc.org.pl/Profil-eksperta.3175+M5810e3da79c.0.html
 • Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk – radca prawny, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza w zakresie prawa kosmetyków, prawa żywnościowego, prawa reklamy i prawa konkurencji. Współautorka publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej, w tym komentarza do prawa farmaceutycznego i poradnika Prawo Suplementów Diety. Ukończyła studia prawnicze i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na UW. Ukończyła także studia w Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa konkurencji. W BCC będzie pełniła rolę ekspertki ds. prawa farmaceutycznego.
  Więcej informacji: http://www.bcc.org.pl/Profil-eksperta.3175+M57e03f56d97.0.html
 • Sławomir Molęda – ekspert prawa medycznego, doradza przychodniom, lekarzom i aptekarzom, prowadzi szkolenia z zakresu prawa ochrony zdrowia, a także warsztaty prawa dla studentów medycyny na uniwersytetach w całym kraju. Ukończył prawo i studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Regularnie publikuje teksty prawne w czasopismach branżowych "Puls Medycyny" i "Puls Farmacji". Doradza przychodniom, lekarzom i aptekarzom. Jest autorem poradników o charakterze kompendium wiedzy prawnej: "Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej" (2005, 2006, 2007) , "Prawo dla aptek i farmaceutów" (2008, 2010), "Działalność lecznicza lekarzy" (2011, 2015). W BCC będzie pełnił rolę eksperta ds. prawa medycznego.
  Więcej informacji: http://www.bcc.org.pl/Profil-eksperta.3175+M531ba172043.0.html

Wyróżnienia

Kontakt

 • Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
 • Email: biuro@kondrat.pl
 • Telefon: +48 (22) 831 12 34
 • Fax: +48 (22) 357 98 63